הכשרת רכזי התפתחות לגיל הרך באוכלוסייה החרדית

חוקרת: ד”ר עידית מני-איקן
רכזת מחקר: דנה רוזן

התכנית להכשרת רכזים התפתחותיים לגיל הרך פותחה במדור לילד ב”עזר מציון” ופועלת במימון קרן ון ליר הולנד. תכנית ההכשרה היא פרויקט המשך לתכנית “חצר פעילה” שמופעלת גם היא על ידי עזר מציון. מטרת ההכשרה לספק למלמדים ידע התפתחותי נרחב בגיל הרך כדי שירכזו נושא זה בתלמוד התורה, יקדמו תלמידים עם קשיים התפתחותיים וינחו מלמדים עמיתים והורים.

מכון סאלד ליווה במחקר ההערכה את ההכשרה ואת הטמעתה בהערכה מעצבת ומסכמת במטרה לספק מידע רלוונטי לצוות ההכשרה ולמממני התכנית. המחקר ליווה את התכנית מראשיתה, ואף בשנה לפני שהחלה, במטרה להכיר היטב את השטח ולהיחשף לדרכי העבודה בתלמודי התורה. במהלך המחקר נבחן השינוי בתפיסות, בידע ובמיומנויות שרכשו רכזי ההתפתחות, נבחנה תרומתה של ההכשרה ויישום תפקיד הרכז ההתפתחותי בתלמודי התורה וכן נבחנו האתגרים הניצבים בפני הרכז בתפקידו. בהמשך לכך, בחן המחקר גם את שנת הליווי וההטמעה לאחר תום ההכשרה בה התמקד המחקר בתהליך שעבר הרכז מתחילת ההכשרה ובאופן יישום הידע שרכש. בחינה זו נעשתה בשילוב כלי מחקר כמותיים ואיכותניים.

הכשרת רכזים התפתחותיים תכנית של עזר מציון במימון קרן ון ליר הולנד

הערכת הכשרת הרכזים ההתפתחותיים של עזר מציון בירושלים – שנת ליווי

הפעלת תכנית ח”י (חשיבה יצירתית) בגני ילדים במגזר החרדי

הפעלת תכנית  ח”י (חשיבה יצירתית) בגני ילדים במגזר החרדי בחולון 

חוקרת ראשית: ד”ר עידית מני-איקן
חוקרת עמיתה: רוית אפרתי

בשנים תשע”ג-תשע”ה תופעל במספר גני ילדים חרדיים בחולון תכנית ח”י (חשיבה יצירתית) לגילאי 3-6 במימונה של קרן ון-ליר הולנד, “אחיה” ועיריית חולון. התכנית תופעל על ידי ארגון “אחיה” המתמחה בפיתוח והפעלה של התערבות חינוכית והתפתחותית לילדים, הסובלים מבעיות התפתחויות ומקשיי למידה. התכנית שמה לה למטרה לקדם יכולות קוגניטיביות אצל ילדים באמצעות הקניית מושגים ועקרונות מדעיים בצורה חוויתית, חזותית, ואומנותית, תוך התאמה לגילו של הילד. התכנית תופעל במסגרת תכנית “מעג”ן אחיה” (תכנית לאיתור מוקדם של ילדים עם ליקויים התפתחותיים) בגני ילדים חרדיים בבני ברק ובחולון. מכון הנרייטה סאלד ילווה את התכנית בהערכה מעצבת ומסכמת לאורך שלוש שנות הפעלתה. המחקר יסייע בבדיקת דרכי יישום התכנית בגנים הלכה למעשה, ובבדיקת תפוקות התכנית ברמה של ילדים, גננות וקהילה.

חשיבה יצירתית דוח הערכה מסכם תשעה

The Creative Thinking (CT) Program

_________________________________________________________________________

הפעלת תכנית  ח”י (חשיבה יצירתית) בגני ילדים במגזר החרדי באלעד ובני ברק

חוקרת ראשית: ד”ר עידית מני-איקן
חוקרת עמיתה: רוית אפרתי

התכנית “חשיבה יצירתית” (ח”י) היא פרי פיתוחו של פרופ’ גדעון כרמי (ז”ל) מהאוניברסיטה העברית ומופעלת על-ידי “תכנית קרב למעורבות בחינוך”.מטרות התכנית הן לחשוף ילדים בחינוך הקדם יסודי והיסודי למושגים ולעקרונות מדעיים בסיסיים (כדוגמת מרכז כובד, שיווי משקל, אנרגיה וכדומה) באופן חוויתי ולטפח אצלם יכולת חשיבה, סקרנות ויצירתיות.

מכון סאלד ליווה במחקר הערכה את תכנית הפיילוט למגזר החרדי שהתקיימה בגנים בעיר חולון בין השנים 2012-2015 וכיום מבצע מחקר המשך על התכנית המופעלת בתלמודי תורה בערים בני ברק ואלעד.

הערכת התכנית “חשיבה יצירתית” היא הערכה מעצבת ומסכמת, אשר מטרותיה המרכזיות הן ללוות את התכנית לאורך שנות הפעלתה ולבחון את תרומותיה והשפעותיה על הילדים, ההורים והצוות החינוכי. ממצאי המחקרעשויים לסייע למממני התכנית (קרן ון-ליר הולנד) ולמוביליה לעמוד על נקודות החוזק שלה, לבחון את התחומים הטעונים שיפור ולהפיק לקחים לגבי המשך הפעלתה.

הערכת התוכנית “חשיבה יצירתית” בגנים חרדיים בחולון – דוח מסכם

szold creative thinking – report

חשיבה יצירתית דוח הערכה מסכם תשע”ז

EVALUATION OF THE CREATIVE THINKING PROGRAM IN TALMUD TORAH SCHOOLS

Evaluation of Achiya – October, 2016

הכשרת רכזים התפתחותיים לגיל הרך ל”מלמדים” באוכלוסייה החרדית – מחקר המשך

חוקרותד”ר עידית מני-איקן ודנה רוזן

האגף לילד של “עזר מציון” פיתח תכנית הכשרה מותאמת תרבותית לביסוס תפקיד חדש בתלמוד התורה – רכז התפתחותי – מלמד מתוך הצוות החינוכי שיהווה כתובת מקצועית בכל נושאי הגיל הרך ואתגריו. תפקיד הרכז כולל מספר ממדים: התבוננות וסיוע לילדים בסיכון – יכולת לצפות בילדים, לזהות ולפרש קשיים התפתחותיים באופן מדויק ולסייע בתוך תלמוד התורה; הפצת הידע בתוך תלמוד התורה; הפנייה למטפלים מקצועיים וקשר תומך עם קהילת ההורים.

מכון סאלד ליווה במחקר הערכה את תכנית הפיילוט של ההכשרה שהתקיימה בירושלים בין השנים 2015-2012 וכיום (2015-2017) עורך מחקר המשך על קבוצת הכשרה נוספת שנפתחה בעיר אשדוד. המחקר מאפיין את התהליך שעוברים המלמדים בהכשרה, את הפצת הידע בתוך תלמוד התורה ובקרב המלמדים העמיתים והעלאת המודעות לנושא הגיל הרך בקהילה ובמיוחד בקרב ההורים. המחקר מסייע להבין את חזקותיה של ההכשרה ואת אופני הביטוי שלה בשטח וכן מצביע על נקודות לייעול ושיפור התכנית.

הכשרת רכזים התפתחותיים של עזר מציון – דוח סיכום

מצגת הכשרת רכזים התפתחותיים של עזר מציון אשדוד ובוגרי ירושלים

לסיכום ממצאי הערכת הכשרת רכזים התפתחותיים של עזר מציון באשדוד

לסיכום הממצאים באנגלית 

 

 

 

פרויקט ליווי והערכה של גן קינג סולומון

מנהלת המחקר: ד”ר רחל זורמן
חוקרת: ד”ר עידית מני-איקן
רכזת המחקר: דנה רוזן

גן קינג סולומון הוא גן ילדים דו-לשוני (עברית ואנגלית) שהוקם ב-2013 בכפר הירוק. כיום פועלת במקום כיתת גן אחת ובכל שנה תתווסף עוד כיתה ומסגרת הלימודים תצמח ותהיה לבית ספר (בית ספר “צומח”). הגן מאמץ גישה הוליסטית המתייחסת להיבטים קוגניטיביים, רגשיים, חברתיים וערכיים של כל אחד מהתלמידים, מתוך שאיפה לספק לתלמידים סביבה לימודית מאתגרת העונה על צורכיהם, מתייחסת לסגנונות למידה ולאינטליגנציות מגוונות ומספקת להם תמיכה ועידוד לפיתוח יכולותיהם, אישיותם ורגישותם החברתית ברוח ערכי היהדות. דרך לימודים זו נעשית תוך כדי הבלטת תחומי החוזק של כל תלמיד וחיזוק התחומים הדורשים שיפור. מכון סאלד נתבקש ללוות את תהליך הקמת גן קינג סולומון בכפר הירוק על ידי פיתוח משותף של חזון הגן ובחינת יישומו בפעילויות היומיומיות בגן.

הערכת התכנית ” שותפות אחד”

חוקרים: ד”ר רחל זורמן, ד”ר סאמי מחג’נה, רוית אפרתי
צוות המחקר: פרונה אירני, ד”ר עידית מני-איקן, פרופ’ יצחק פרידמן

מכון סאלד מעריך את תכנית ההתערבות בגיל הרך “שותפות אחד”, תכנית יישובית הוליסטית שפועלת בשישה יישובים ערביים ברחבי הארץ ביוזמת “אשלים”, פדרציית סאן פרנציסקו וממשלת ישראל. מטרות ההערכה של התכנית הן:

  1. בדיקה כיצד משפיעה ההתערבות ההוליסטית בגיל הרך בכל אחד מששת הישובים הערביים על הילדים המשתתפים, על המשפחות המשתתפות, על אנשי המקצוע והמערכות שעובדות עם הילדים והמשפחות;
  2. יצירת מודל אחריותיות (accountability) לתכנית “שותפות אחד”, באמצעות הנחייה של אנשי הקהילה בכל אחד ששת הישובים הערביים כיצד לאסוף נתונים וכיצד להשתמש בהם כדי לשפר את תכניותיהם.