הכשרת רכזי התפתחות לגיל הרך באוכלוסייה החרדית

חוקרת: ד”ר עידית מני-איקן
רכזת מחקר: דנה רוזן

התכנית להכשרת רכזים התפתחותיים לגיל הרך פותחה במדור לילד ב"עזר מציון" ופועלת במימון קרן ון ליר הולנד. תכנית ההכשרה היא פרויקט המשך לתכנית "חצר פעילה" שמופעלת גם היא על ידי עזר מציון. מטרת ההכשרה לספק למלמדים ידע התפתחותי נרחב בגיל הרך כדי שירכזו נושא זה בתלמוד התורה, יקדמו תלמידים עם קשיים התפתחותיים וינחו מלמדים עמיתים והורים.

מכון סאלד ליווה במחקר ההערכה את ההכשרה ואת הטמעתה בהערכה מעצבת ומסכמת במטרה לספק מידע רלוונטי לצוות ההכשרה ולמממני התכנית. המחקר ליווה את התכנית מראשיתה, ואף בשנה לפני שהחלה, במטרה להכיר היטב את השטח ולהיחשף לדרכי העבודה בתלמודי התורה. במהלך המחקר נבחן השינוי בתפיסות, בידע ובמיומנויות שרכשו רכזי ההתפתחות, נבחנה תרומתה של ההכשרה ויישום תפקיד הרכז ההתפתחותי בתלמודי התורה וכן נבחנו האתגרים הניצבים בפני הרכז בתפקידו. בהמשך לכך, בחן המחקר גם את שנת הליווי וההטמעה לאחר תום ההכשרה בה התמקד המחקר בתהליך שעבר הרכז מתחילת ההכשרה ובאופן יישום הידע שרכש. בחינה זו נעשתה בשילוב כלי מחקר כמותיים ואיכותניים.

הכשרת רכזים התפתחותיים תכנית של עזר מציון במימון קרן ון ליר הולנד

הערכת הכשרת הרכזים ההתפתחותיים של עזר מציון בירושלים – שנת ליווי