"בטיחות בדרכים במטרייה עירונית" – הוד השרון

חוקרת: אדוה הים-יונס
עוזרת מחקר: דריה שקולניק-רומם
מחלקת החינוך בעיריית הוד-השרון מפעילה תכנית במערכת החינוך בכל המסגרות החינוכיות בעיר – מן הגן ועד י"ב. המכון מעריך את התכנית העירונית זו השנה השלישית. מטרת ההערכה היא לספק הערכה מעצבת ומסכמת באשר לתרומת התכנית. במסגרת המחקר נערכים ראיונות עומק עם מגוון בעלי תפקידים הקשורים לנושא, ומועברים שאלונים לתלמידים, למנהלים, לרכזי הבטיחות בבתי הספר, למדגם מורים, לגננות ולמדגם מן ההורים. כן נערכים ראיונות עם מדגם ילדי גן.

הערכת האפקטיביות של הפעילות הנערכת במרכזי ההדרכה לבטיחות בדרכים

חוקרות: אדוה הים-יונס, קרן דביר
צוות המחקר: שירה זיוון, ד"ר רחל זורמן, דריה שקולניק-רומם

המחקר נערך לבקשת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומטרתו המרכזית היא לבדוק את מידת האפקטיביות של הפעילות הנערכת במרכזי ההדרכה לבטיחות בדרכים. למחקר שני חלקים: האחד, סקירת ספרות מקיפה של הדרכים השונות הקיימות בישראל ובעולם לשיפור התנהגות בטוחה בדרכים בקרב תלמידי בית הספר, ומידת יעילותן. האחר, מחקר אמפירי של המידה שבה מובילה הפעילות במרכזים להטמעת מסרים של התנהגות בטוחה בדרכים. בשלב זה יעשה שימוש בשיטות מחקר איכותניות וכמותיות. בהתבסס על הממצאים תגובשנה המלצות לשיפור התכניות.

הערכת תכנית "נהיגה במבחן"

חוקרת: קרן דביר
עוזרת מחקר: נעמה לאפיאן

שרות המבחן לנוער, יזם פניה לעמותת "אור ירוק" לבחינת שיתוף פעולה בבניית תוכנית משותפת לאוכלוסיית הנערים שעברו עבירות תנועה ושבל"ר. המטרה הייתה – להקים קבוצות טיפוליות בשרות המבחן לנוער, אותן ינחו במשותף: קצין מבחן לנוער ומנחה מטעם עמותת "אור ירוק". הרציונאל שהתווה את המענה התבסס על כך, שמודל ההנחיה המשותפת יאפשר שילוב בין הידע המקצועי של קציני המבחן בתחום הטיפול בנוער עובר חוק תוך שימוש בסמכות לבין הידע המקצועי בתחום נהיגת צעירים ובטיחות בדרכים הנמצא בעמותת "אור ירוק". התוכנית החלה לפעול במרץ 2009 כפיילוט במחוז מרכז. לאור העליה במספר המופנים הוחלט על הרחבת התוכנית לכל הארץ. מטרת המחקר הנוכחי הינה בחינת תרומת תכנית "נהיגה במבחן" לשינוי עמדות ותפיסות בקרב הנערים המשתתפים בה, כאשר התרומה הרצויה ביותר הינה שינוי כוונות התנהגותיות בעיקר בנושא התנהגות תעבורתית.בניית כלי המחקר העיקריים כללה שאלונים, שהועברו לנערים המשתתפים בתכנית בשלוש נקודות זמן: בתחילת התכנית,  לקראת סופה וכשלושה חודשים ועד חצי שנה לאחר סיומה ולהוריהם לקראת סיום התכנית. בנוסף הועברו שאלונים דומים לנערים לקבוצת השוואה שכללה נערים שעברו עבירה דומה אך לא נכללו מסיבות שונות בתכנית "נהיגה במבחן".

בין נהיגת צעירים ללא רישיון להורים מודאגים שלא מסוגלים לישון