מחקר הערכה עבור חברת 'עת הדעת'

חוקרת: ד"ר עידית מני-איקן
רכזת המחקר: טל ברגר-טיקוצ'ינסקי
צוות המחקר: טל ברגר-טיקוצ'ינסקי, רוית אפרתי, רוני בארי

 

תכנית "עת הדעת" כוללת פרויקט פיתוח תוכנה ייחודי בתחום החינוך, הניצב בחזית הטכנולוגיה העולמית ומשלב עבודה עם טכנולוגיות Web, מולטימדיה ובסיסי נתונים. מטרת המחקר היתה להבין את השפעת התכנית על כל משתתפיה: מנהלי בתי ספר, מורים, תלמידים והורים. במחקר נבחנו היבטים שונים של השפעה אפשרית, למשל עמדות ותפיסות משתתפי התכנית כלפי הלמידה וההוראה בכלל וכלפי הוראת מקצועות עת הדעת בפרט, הזמן המוקדש להוראה וללמידה והאינטראקציה בין התלמידים למורה בשיעורים. כמו כן פותחו מבחני הישגים במקצועות עת הדעת שנועדו לבחון את הישגי תלמידי התכנית מול כיתות השוואה. מחקר ההערכה היה תלת-שנתי וליווה את התפתחות וגיבוש התכנית. המחקר נועד לעזור בעיצוב רציונל התכנית והגדרת ואפיון פדגוגית עת הדעת, ובמתן נתונים על תפוקות התכנית ועל דרכים לשפרה, לקראת פרישת התכנית ברחבי הארץ.

 

שימוש בלוחות אינטראקטיביים להוראה וללמידה – הערכת פרויקט SMART

חוקרת: ד"ר עידית מני-איקן
חוקרת עמיתה: טל ברגר-טיקוצ'ינסקי
רכזת המחקר: ציפי בשן

ארגון "קדימה מדע" מקיים מזה כשנתיים את פרויקט 'SMART' אשר נועד לקדם את תהליכי ההוראה והלמידה, תוך כדי הסתייעות בטכנולוגיית המידע והתקשורת. במסגרת הפרויקט נבנו "כיתות חכמות" בבתי ספר שונים בארץ. בכיתות לוחות אלקטרוניים(IWB)  המאפשרים אינטראקציה, כתיבה וגלישה באינטרנט באמצעות תוכנה דידקטית המתלווה ללוח. בפרויקט משולבים תכנים דיגיטליים, סביבת למידה אינטראקטיבית ומחשב אישי. צוות 'קדימה מדע' תרם את הכיתות ומלווה את הפרויקט בהדרכה והשתלמויות למורים.

מחקר ההערכה בוצע במהלך 18 חודשים בשישה בתי ספר שהיוו פיילוט של הפרויקט. בכל אחד מבתי הספר הוכנסו 10 לוחות אינטראקטיביים ו-32 מחשבים ניידים. מטרת המחקר הייתה להבין את השפעת הפרויקט, על משתתפיו השונים: מנהלי בתי הספר, מורים מובילי חדשנות טכנולוגית, מורים מטמיעים, תלמידים והוריהם. נבחנו היבטים שונים של השפעה אפשרית, למשל עמדות ותפיסות משתתפי הפרויקט כלפי הלמידה וההוראה באמצעות הלוח האינטראקטיבי, האינטראקציה בין התלמידים למורה בשיעורים אלו ,יתרונות הפרויקט וקשיים מרכזיים.

המחקר יסייע הן בעיצוב הרציונל של הפרויקט והן במתן נתונים על תפוקות הפרויקט ועל דרכים אפשריות לשפרו, במטרה לעזור ל'קדימה מדע' בקבלת החלטות לקראת השלב העיקרי של הפרויקט הכולל כניסה למאות "כיתות חכמות" בצפון הארץ.

הערכת הטמעת כיתות חכמות בלימודי אנגלית בבתי"ס יסודיים בעיר בצפון הארץ

חוקרת-עמיתה: טל ברגר-טיקוצ'ינסקי

יועצת מדעית: ד"ר עידית מני-איקן

עריכת דוחות:  ציפי בשן

 

החל משנת הלימודים תשע"ב פועל בבתי ספר יסודיים בעיר בצפון הארץ פרויקט שבמסגרתו מתקיימים לימודי אנגלית בסביבה מתוקשבת של "כיתה חכמה", במטרה לקדם את הוראת המקצוע ולהעצים את המורים לאנגלית. לפרויקט שותפים ארגון  World ORT קדימה מדע, שותפות 2000 והעירייה. הפרויקט לווה במחקר הערכה שהתמקד בדיווחי המורים והתלמידים על שינויים בהוראה ובלמידה בעקבות הוראת המקצוע בכיתה חכמה, עמדותיהם כלפי למידה מתוקשבת ויתרונות וחסרונות של אופן הוראה ולמידה זה. ממצאי ההערכה מסייעים למפעילי הפרויקט לעמוד על נקודות החוזק שלו, לבחון את הטעון שיפור ולהמליץ על היבטים שבהם ניתן לשפרו.

הערכת פרויקט "בית ספר חכם", עבור קדימה מדע (אורט העולמי)

חוקרת: ד"ר עידית מני- איקן
חוקרת עמיתה: טל ברגר-טיקוצ'ינסקי
רכזת הפרויקט: ציפי בשן

"בית ספר חכם" הוא בית ספר המשתמש באמצעים מתוקשבים למימוש חזונו הפדגוגי. בשנת תשע"ג צייד ארגון "קדימה מדע" שני בתי ספר באמצעים מתוקשבים מתקדמים שנועדו לקדם את החזון הפדגוגי שגובש בידי הצוותים בבתי הספר. הפרויקט ילווה במחקר הערכה שמטרתו לאפיין ולהגדיר את השינוי שעובר בית הספר בעקבות ההשתתפות בפרויקט: המחקר יבחן האם התקשוב תרם למימוש החזון הפדגוגי הבית ספרי ובאיזה אופן, וכן את תפקידם של הנהלת וצוות בית הספר בתהליך. המחקר יתנהל כהערכה מעצבת וממצאיו יוכלו לסייע באיפיון ובהבנת הקשר שבין הפדגוגיה לתקשוב, יצביעו על חוזקות הפרויקט ויוכלו להמליץ על דרכים בהן ניתן לייעלו ולשפרו.

הערכה של הטמעת השימוש במחשבי-לוח (טאבלטים)

חוקרת: ד"ר עידית מני- איקן
חוקרת עמיתה: טל ברגר-טיקוצ'ינסקי
רכזת הפרויקט: ציפי בשן

בשנת הלימודים תשע"ד יזם ארגון World ORT" קדימה מדע" ניסוי ייחודי בבית ספר בצפון הארץ ובבית ספר באזור ירושלים. במסגרת הניסוי צוידו שני בתי הספר במחשבי-לוח (טאבלטים) לכל תלמיד שבהם נכללו ספרי הלימוד במקצועות שונים.בבית הספר בצפון הארץ, המשתתף בפרויקט "בתי ספר חכמים", המטרה היא להנהיג שימוש במחשבי-לוח כדי לקדם בעזרת כלי טכנולוגי זה את החזון הפדגוגי שגיבשו הצוותים בבית הספר. בבית ספר באזור ירושלים המטרה היא לתרום להעצמת אוכלוסיית התלמידים בעלת מאפיינים ייחודיים הלומדים בבית ספר זה. הניסוי ילווה במחקר הערכה אשר יתמקד בדיווחי המורים והתלמידים באשר להשפעות העיקריות של מחשבי-הלוח על הלמידה וההוראה.

הערכה כוללת של פרויקטים עבור "World ORT קדימה מדע"

חוקרת: ד"ר עידית מני- איקן
חוקרת עמיתה: טל ברגר-טיקוצ'ינסקי

המחקר כלל הערכה של תשעה פרויקטים הפועלים בחטיבות ביניים ובתי ספר תיכוניים בישראל על-ידי ארגון " World ORT קדימה מדע ". הפרויקטים הוערכו באמצעות סרגל מדידה אחיד שבחן את התרומה של כל פרויקט לקידום לימודי המדעים והטכנולוגיה ולרכישת מיומנויות המאה ה- 21 בקרב התלמידים, המורים והמנהלים המשתתפים בפרויקט. מטרת המדידה להשוות בין הפרויקטים ולבדוק אילו מהם יעילים יותר (לפי סרגל המדידה) וכן אילו מהם מותאמים למטרות של ארגון " World ORT קדימה מדע" בנושא של קידום לימודי המדעים והטכנולוגיה במערכת החינוך בישראל.

הערכת הטמעת הכיתות החכמות בבתי ספר בצפון הארץ ובדרומה – 'קדימה מדע' (אורט העולמי)

חוקרת: ד"ר עידית מני- איקן
חוקרת עמיתה: טל ברגר-טיקוצ'ינסקי
רכזת מחקר: ציפי בשן

שילוב טכנולוגיות מתקדמות בהוראה הוא אחד ממטרות World ORT קדימה מדע ובמסגרתו מתבצע פרויקט 1000 הכיתות החכמות. הפרויקט הוא מיזם משותף של World ORT קדימה מדע עם המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומשרד החינוך . לכל בית ספר המשולב בפרויקט נערכת תכנית הטמעה בית ספרית בתיאום עם משרד החינוך. הפרויקט נועד לקדם את תהליכי ההוראה והלמידה, תוך כדי הסתייעות בטכנולוגיית המידע והתקשורת. בכיתות החכמות הותקנו לוחות אלקטרוניים(IWB)   וכן מחשבים ניידים וערכות הצבעה לשימוש התלמידים. בפרויקט משולבים תכנים דיגיטליים, סביבת למידה אינטראקטיבית ומחשב אישי. מכון סאלד התבקש על ידי World ORT  קדימה מדע ללוות את הפרויקט במחקר הערכה.

מחקר ההערכה נמשך כשש שנים (תשע"א – תשע"ה). בפרישה הראשונה כלל המחקר 23 בתי ספר, ובפרישה השנייה – 32 בתי ספר (שבעה מהם במיקוד, ובשלושה מהם  – מחקר עומק).

מטרת המחקר הייתה להבין את השפעת הפרויקט על משתתפיו השונים: מנהלי בתי הספר, מורים מובילי חדשנות טכנולוגית, מורים מטמיעים ותלמידים. נבחנו היבטים שונים של השפעה אפשרית, למשל עמדות ותפיסות משתתפי הפרויקט כלפי הלמידה וההוראה באמצעות הלוח האינטראקטיבי, האינטראקציה בין התלמידים למורה בשיעורים אלו, יתרונות הפרויקט וקשיים מרכזיים.

המחקר מסייע הן בעיצוב הרציונל של הפרויקט והן במתן נתונים על תפוקות הפרויקט ועל דרכים אפשריות לשפרו, במטרה לעזור ל'קדימה מדע' בקבלת החלטות לקראת כניסה לבתי ספר נוספים ברחבי הארץ.

בריונות ברשת – סקירת ספרות

כותבות הסקירה: ד"ר עידית מני- איקן , דנה רוזן, ענת מרמור וטל ברגר-טיקוצ'ינסקי,

הקרן לפיתוח שירותים לילדים ובני נוער בסיכון במוסד לביטוח לאומי שמה לה למטרה, לקדם פיתוח תכניות התערבות בתחום המסוכנות ברשת, בדגש על עולמם של בני נוער בסיכון. לשם כך ועל מנת לקבל החלטות המבוססות על תמונת המצב והאתגרים בשטח נתבקש מכון סאלד לכתוב סקירת ספרות בנושא המסוכנות ברשת והמענים הניתנים ברשת לבני נוער בסיכון ולמפות את התכניות והמודלים הפועלים בתחום. בנוסף, נערכים ראיונות עם אנשי מקצוע וחוקרים העוסקים בנושא לקבלת תמונת מצב עדכנית ומקיפה וללמוד גם על החסרים הקיימים בתחום.

בין שגרה לחירום – למידה מרחוק

חוקרת: ד"ר עידית מני- איקן
רכזת המחקר: ציפי בשן

בשנת הלימודים תשע"ה השיקה קדימה מדע –World Ort  את התכנית "בין שגרה לחירום – למידה מרחוק" בכדי לתת מענה למצבי החירום המאפיינים את אזור עוטף עזה. רציונל התכנית הוא התאמת הלמידה בחיי היום-יום השגרתיים למתן מענה בעת חירום, תוך שימוש במיומנויות המאה ה-21, והיא מבוססת על למידה שיתופית, באמצעות שימוש באייפדים. בתכנית לוקחים חלק שלושה בתי ספר בדרום – עוטף עזה – והיא מיועדת לתלמידי שכבה ח' היוצרים את התוכן הלימודי במקצועות שונים.

מטרות התכנית הן: מתן מענה ללמידה בשעת חירום על ידי יצירת סביבות למידה שניתן להפעילן הן בשגרה והן בחירום; פיתוח מיומנויות המאה ה-21 (בהן, פיתוח אוריינות תקשוב, פיתוח יכולת עבודה בצוות, עבודה שיתופית, למידה מרחוק); הרחבת תפקיד המורים כמנחי למידה המניעים את יצירת התכנים הלימודיים בידי התלמידים, בהנהגתו של מורה מוביל מכל בית ספר ובהנחיה פדגוגית של צוות קדימה מדע.

התכנית מלווה במחקר הערכה דו שנתי, מטרת המחקר להציג תמונה באשר לשינוי הפדגוגי שעל המורים לעבור לאור יצירת תוכן לימודי על ידי התלמידים, וכן השימוש שנעשה למטרה זו באייפדים, הן על ידי המורים והן על ידי התלמידים והמאפיינים השונים של בתי הספר בנושא זה. כמו כן, התייחסות לרכישת מיומנויות המאה ה-21 על ידי התלמידים בהתאם למטרות התכנית. ההערכה מיועדת לבחון את דרכי יישום התכנית הלכה למעשה, ולבדוק עד כמה התכנית עומדת ביעדיה בהיבטים שונים.

Edito

Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman,