[dt_sc_three_fourth first]

שחיקת המורה: המושג ומדידתו
ניתוח המושג 'שחיקת המורה'. בחלק הראשון מתאר המחבר את הרקע לצמיחתו של המושג ומציע סולם למדידת השחיקה. בחלקו השני מתוארים השלבים
Read more.
ההכרה בערך התלמיד ובכבודו: שאלון לדיווח עצמי לתלמיד
הצגת כלי חדש למדידת מתן הכבוד לתלמיד על-ידי המורה, מנקודת ראותו של התלמיד. החוברת מתארת את תהליך פיתוח הכלי ותיקופו,
Read more.
השחיקה של מנהל בית-הספר: שאלון לדיווח עצמי
הצגת שאלון, המהווה כלי להערכת רמת השחיקה של מנהל בית הספר. השאלון מבוסס על מושגים מקובלים של שחיקת העובד שאינו
Read more.
שקילה והערכה בתהליכי קבלת החלטות: סולם דיווח עצמי למתבגרים
בחוברת זו מוצג סולם חדש למדידת הנפיצות של תהליכי קבלת החלטות אצל מתבגרים. המחבר, שעסק במשך שנים בחקר תהליכי קבלת
Read more.
חרדת מבחן: המושג ומדידתו
"חרדת המבחן" הינה חרדה המופיעה במצבים שבהם תפקודו של היחיד נתון לבדיקה או להערכה. החרדה מופיעה בשל הידיעה כי יופעל
Read more.
רמת האוטונומיה של המורה ושל המנהל בבית-הספר: שאלון לדיווח עצמי
החוברת באה להציג כלי להערכת רמת האוטונומיה בבית-הספר, כפי שהיא רצויה בעיני מורים ומנהלים. בחוברת שני שאלונים לדיווח עצמי שחוברו
Read more.
העצמת מורים מהות ודגמים
אורית אבידב-אונגר ויצחק פרידמן
Read more.
ניהול עצמי של בתי ספר – מרעיון למעשה: סקירת ספרות מקצועית
סקירה של הנחות היסוד התאורטיות וממצאי המחקרים בתחום הניהול העצמי של בתי-ספר. בשנים האחרונות חל שינוי לכיוון של ביזור במערכת
Read more.
בחירת הורים את בית הספר לילדיהם: סקירת ספרות מקצועית
חוברת זו מכילה סקירת ספרות על עבודות ומחקרים בנושא בחירת הורים את בית הספר לילדיהם. פרקי הספר עוסקים בנושאים הבאים:
Read more.
שחיקת המורה: התנפצות חלום ההצלחה: סקירת ספרות מקצועית
השחיקה המקצועית, ובייחוד זו בקרב המורים, זוכה להתעניינות גוברת בשנים האחרונות. לאור מורכבותה של התופעה, סקירת הספרות מציגה תחילה גישות
Read more.
[/dt_sc_three_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Search" widget_wpname="woocommerce widget_product_search" widget_wpid="woocommerce_product_search-1" title="חיפוש פרסומים" /]

סל קניות

[dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Cart" widget_wpname="woocommerce widget_shopping_cart" widget_wpid="woocommerce_widget_cart-1" /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_three_fourth first][/dt_sc_three_fourth][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Categories" widget_wpname="woocommerce widget_product_categories" widget_wpid="woocommerce_product_categories-1" /][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Categories" widget_wpname="woocommerce widget_product_categories" widget_wpid="woocommerce_product_categories-1" /][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Categories" widget_wpname="woocommerce widget_product_categories" widget_wpid="woocommerce_product_categories-1" /]