[dt_sc_three_fourth first]

מאמר: בחינת התוקף האמפירי של תאוריית האיום הבין־קבוצתי על התייחסות שוטרים לקבוצות מיעוט בישראל לימור ויצמן־שגיא ויוסף שורצולד כתב עת
מאמר: סוכנות ואידאולוגיה בגוף: המקרה של מורות לריקוד הודל אופיר כתב עת מגמות נד(2), 2019, 277-298. ההתייחסות המחקרית והתאורטית לגופים
מאמר: בחינת התוקף האמפירי של תאוריית האיום הבין־קבוצתי על התייחסות שוטרים לקבוצות מיעוט בישראל לימור ויצמן־שגיא ויוסף שורצולד כתב עת:
מאמר: סוכנות ואידאולוגיה בגוף: המקרה של מורות לריקוד הודל אופיר כתב עת מגמות נד(2), 2019, 277-298. ההתייחסות המחקרית והתאורטית לגופים
מאמר: ביטוי לדיכוי או אקט של בחירה? השתיקה כתופעה חברתית בקרב פעילות ציבור בישראל שלומית אהרוני ליר כתב עת מגמות
מאמר: תאוריית השפעת המגע בהקשר גאוגרפי: הבדלים בעמדות של יהודים כלפי האוכלוסייה הערבית בין תושבים מתחומי הקו הירוק לבין תושבים
מאמר: לחיות עם השכול ולשקול את החיים: חוויות הורים ששכלו את ילדם בעת שירותו במערכת הביטחון יונתן אלקינס, מרים שיף,
מאמר: שמרנות רדיקלית: רב־תרבותיות נסיבתית בבית הספר הצרפתי "פְרֶר" ביפו דניאל מונטרסקו ונטלי לוי כתב עת מגמות נד(2), 2019, 173-200.
מאמר: הקשר בין תפיסות של אקלים בית הספר לבין מעורבות באלימות, בהתנהגויות סיכון, בנשירה סמויה ובהישגים: ניתוח משווה בין תלמידים
מאמר: "קרובים/רחוקים": זהות אתנו־מעמדית, יחסים בין־דוריים ומעבר לבגרות יוספה טביב־כליף כתב עת מגמות נד(2), 2019, 119-142. מאמר זה בוחן את
[/dt_sc_three_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_widgets widget_name=”WC_Widget_Product_Search” widget_wpname=”woocommerce widget_product_search” widget_wpid=”woocommerce_product_search-1″ title=”חיפוש פרסומים” /]

סל קניות

[dt_sc_widgets widget_name=”WC_Widget_Cart” widget_wpname=”woocommerce widget_shopping_cart” widget_wpid=”woocommerce_widget_cart-1″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_three_fourth first][/dt_sc_three_fourth][dt_sc_widgets widget_name=”WC_Widget_Product_Categories” widget_wpname=”woocommerce widget_product_categories” widget_wpid=”woocommerce_product_categories-1″ /][dt_sc_widgets widget_name=”WC_Widget_Product_Categories” widget_wpname=”woocommerce widget_product_categories” widget_wpid=”woocommerce_product_categories-1″ /][dt_sc_widgets widget_name=”WC_Widget_Product_Categories” widget_wpname=”woocommerce widget_product_categories” widget_wpid=”woocommerce_product_categories-1″ /]