הערכת האפקטיביות של הפעילות הנערכת במרכזי ההדרכה לבטיחות בדרכים

חוקרות: אדוה הים-יונס, קרן דביר
צוות המחקר: שירה זיוון, ד”ר רחל זורמן, דריה שקולניק-רומם

המחקר נערך לבקשת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומטרתו המרכזית היא לבדוק את מידת האפקטיביות של הפעילות הנערכת במרכזי ההדרכה לבטיחות בדרכים. למחקר שני חלקים: האחד, סקירת ספרות מקיפה של הדרכים השונות הקיימות בישראל ובעולם לשיפור התנהגות בטוחה בדרכים בקרב תלמידי בית הספר, ומידת יעילותן. האחר, מחקר אמפירי של המידה שבה מובילה הפעילות במרכזים להטמעת מסרים של התנהגות בטוחה בדרכים. בשלב זה יעשה שימוש בשיטות מחקר איכותניות וכמותיות. בהתבסס על הממצאים תגובשנה המלצות לשיפור התכניות.