אודות:תמי ברוש

%d7%aa%d7%9e%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%a9
  • תפקיד : חוקרת עמיתה
  • דואר אלקטרוני : tamarb@szold.org.il
  • טלפון ישיר : 02-6494496

2010  תואר מוסמך בתכנית לחקר סכסוכים, ניהולם ויישובם (בהצטיינות), האוניברסיטה העברית בירושלים.
2005  תואר בוגר בפסיכוביולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים.

תחומי התמחות
הערכת תכניות חינוכיות ותכניות רווחה
הערכת בתי ספר
נוער עולה ומהתפוצות

פרסומים
הים-יונס, א. וברוש, ת. (2011). מקשיבים לך: תחנות מידע ללקויי שמיעה. המוסד לביטוח לאומי, מנהל המחקר והתכנון והאגף לפיתוח שירותים ומכון.

הורוביץ, ת. וברוש, ת. (2011). שימוש בסמים ובאלכוהול בקרב נוער עולה יוצא ברית המועצות לשעבר. הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול.

ברוש, ת. וברמה, ר. (2012). הכפר הירוק: מבית-ספר הנלחם על קיומו לבית-ספר מוביל. הוצאת הכפר הירוק.

הרצאות וכנסים
הרצאה בנושא יום העיון “מה אנחנו יודעים על נוער עולה?”, הרשות למלחמה בסמים, חולון, (21.11.11). נושא ההרצאה: “נוער עולה, מאפיינים, מגמות ודפוסי שימוש בסמים ואלכוהול”.

הצגת פוסטר בכנס הישראלי הבינתחומי החמישי למחקר איכותני, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, בנושא: “מחקר איכותני ואתגרי השינוי החברתי” (6-8.2.12).
נושא הפוסטר: “דפוסי שימוש בסמים של נוער יוצא ברית המועצות”.

הרצאה בכנס “תגלית: סימפוזיון אקדמי”, 11-12 ביוני 2013, מרכז כהן, האוניברסיטה העברית בירושלים. נושא ההרצאה:
“Taglit’s Impact: The Path to the Heart is Through the Brain (A Path analysis review)”