Institue's publish

Search in Databases

IAPE – Israeli Association for Program Evaluation

IAPE is a non-profit, professional organization comprised of academics, practitioners and users of program and project evaluation in a variety of fields – psychology, education, social services, health, business, and others.

Goals of the IAPE:

 • Increase the use of Program Evaluation and its findings
 • Encourage the development of the theory of Program Evaluation
 • Advance the essential recognition of Program Evaluation as a means of improving the effectiveness of social and educational interventions
 • Promote the recognition of Program Evaluation as a profession
 • Better serve the communities and the populations involved in Program Evaluation
 • Contribute to the influence of Program Evaluation on decision making
 • Officially support and influence evaluation practice in Israel
 • Create and develop professional ties among evaluators and users of evaluation in Israel

Activities of IAPE:

 • Organization of conferences focusing on issues of concern to the evaluation community
 • Connection to an electronic and regular mail network that provide information about issues concerning evaluation in Israel and abroad
 • Establishment of connections with Evaluation Organization throughout the world
 • Participation in the worldwide forum of Evaluation Association
 • Circulation of a list of members to evaluation consumers in Israel
 • Publication of a Newsletter containing articles, discussions, and events of interest to the evaluation community in Israel

איל"ת – אגודה ישראלית להערכת תכניות ופרויקטים

אגודה ישראלית להערכת תכניות ופרויקטים, היא אגודה ללא מטרות רווח המיועדת להוות מסגרת מקצועית לאנשי הערכה. הארגון מאגד בתוכו אנשי אקדמיה ואנשי שדה העוסקים או מתעניינים בהערכת תכניות ופרויקטים בתחומים שונים (פסיכולוגיה, חינוך, רווחה, בריאות עסקים וכיוצ").

יעדי האגודה:

 • להגביר את השימוש בהערכה ובממצאיה.
 • לעודד פיתוח תיאוריה של ההערכה.
 • לקדם את ההכרה בהערכה כפרופסיה.
 • לקדם את ההכרה בחיוניותה של ההערכה ככלי לשיפור התערבויות חברתיות וחינוכיות.
 • לשפר את הפרקטיקה של ההערכה.
 • לתרום ליצירת זיקה בין ההערכה לבין תהליך קבלת החלטות.

פעילות האגודה מתמקדת בהיבטים האלה:

 • יצירת קשרים מקצועיים בקרב אנשים העוסקים בתחום ההערכה בארץ.
 • מתן מידע מעודכן על מגוון נושאים בתחום ההערכה בארץ ובעולם, באמצעות קישור לרשת דואר (אלקטרוני ורגיל).
 • הפקת עלון של איל"ת.
 • קיום ימי עיון וכנסים.
 • הפצת רשימה של מעריכים בקרב צרכני הערכה בארץ.
 • יצירת קשרים עם ארגוני הערכה אחרים בעולם.

מרכז המידע במדעי החברה

"מגמות" – כתב עת בין-תחומי במדעי החברה

"מגמות" הוא כתב עת הוותיק ביותר במדעי החברה, ונחשב למוביל בתחומו בישראל. מגמות יוצא לאור החל משנת 1949 על ידי מכון הנרייטה סאלד. במסגרת הסכם שיתוף פעולה בין האוניברסיטה הפתוחה ומכון סאלד, החל משנת 2015 כתב העת יוצא לאור במשותף על ידי שני המוסדות.

במגמות מאמרים ממגוון גישות תאורטיות ומתודולוגיות העוסקים בהיבטים של החברה בישראל ושיש בהם תרומה תאורטית המשתלבת עם השיח המחקרי העולמי. לצד זאת יעודד כתב העת הגשה של מאמרים בעלי ערך תאורטי כללי, המעלים לסדר היום סוגיות מחקריות הרלבנטיות לתהליכים המתרחשים בחברה בישראל או שנושאים אופי של מסה תאורטית או ביקורתית. בהערכת מאמרי מחקר יושם דגש על חדשנות הממצאים ועל תרומת המחקר לליבון מגמות ותהליכים משמעותיים בחברה בישראל. בשל אופיו הבין-תחומי של מגמות, תינתן עדיפות למאמרים המשלבים תחומי ידע במדעי החברה וההתנהגות, העשויים לעורר עניין בקרב קהל קוראים רחב, על מאמרים העוסקים בנושאים מקצועיים צרים.

במגמות יתפרסמו סקירות ספרים העוסקים בתחומי העניין של כתב העת. המערכת גם תעודד פרסומם של מאמרי ביקורת על כמה ספרים שתחומי עיסוקם משיק. כמו כן יתפרסמו תגובות קוראים על מאמרים וסקירות שראו אור בגיליונות כתב העת.

ימי עיון וכנסים

בניית מבחנים