קול קורא לגיליון נושא מקומות קדושים ב"ארץ הקודש"

תהליכים עכשוויים בחברה ובמחקר

בעשורים האחרונים אנו עדים לריבוי מחקרים העוסקים במקומות קדושים ובעלייה לרגל בדתות שונות ברחבי העולם, כמו גם בהשפעתם על החברה והתרבות. העיסוק המחקרי הגובר בנושא זה נובע מפריחתם של מקומות קדושים ומהעלייה במספרם של האנשים הפוקדים אתרים אלה מדי שנה. חשיבותו של המרחב המכונה בשם "ארץ הקודש" בשלוש הדתות האברהמיות נובעת מהיותו רווי במסורות טקסטואליות, מיתולוגיות, איקונוגרפיות וארכיטקטוניות, אך גם מהיותו מוקד לסכסוכים פוליטיים וכלכליים, לתחרות על טריטוריות קדושות ולמאבקים על גבולות בין מדינות. בגיליון מיוחד זה אנו מבקשים לדון בשינויים התרבותיים והחברתיים אשר התרחשו בשנים האחרונות במפת הקדוּשה בארץ הקודש. המטרה היא להציג לראשונה קובץ מאמרים שלם, תיאורטי ואמפירי, העוסק בשוּרה של מקומות קדושים במרחב הישראלי/הפלסטיני ובוחן תוך כדי כך את המגמות העכשוויות במחקר החברתי.

המאמרים צריכים לכלול את המאפיינים הבאים:

א. ניתוח מקומות קדושים מנקודות מבט חברתיות ועכשוויות. בגיליון נבקש להאיר סוגיות חברתיות כגון צליינות, תיירות, כלכלה, פוליטיקה, אלימות, דת, הגירה, מגדר, אדריכלות, עירוניות ועוד.

ב. בחינת המרחב של ארץ הקודש מתוך התמקדות באופן שבו מתעצבים ומתגבשים מקומות הרחוקים מן המרכז הדתי, הפוליטי והעירוני.

ג. עדיפות תינתן למאמרים המבוססים על מחקר אמפירי-אתנוגרפי (גם הצעות אחרות תישקלנה כמובן).

הצעות למאמרים שאורכן עד 250 מילים יש לשלוח עד 30 במאי 2019 
לכתובת הדוא"ל: megamot@szold.org.il; מאמרים שיתקבלו יעברו שיפוט עמיתים כמקובל.

בברכה,

פרופ' עדנה לומסקי-פדר | פרופ' תמר הרמן                ד"ר ליאור חן | עומר הקר | פרופ' נורית שטדלר
עורכות כתב העת                                                      עורכים אורחים של הגיליון

BOTTOM