מחקר הערכה עבור הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות

חוקרות: ד"ר רינת יצחקי, רוית אפרתי

המחקר נועד לבחון את השפעת המענקים הניתנים על ידי הקרן על הגורמים המציעים יוזמות חינוכיות (שאושרו או שנדחו) ועל הנהנים (קהל היעד) מאותן יוזמות. המחקר מבקש גם לבחון את מעגלי ההשפעה הנוספים (אם קיימים) של היוזמות על הארגון החינוכי והקהילה ולהעריך האם אלה אירעו בהשפעת המענק. מטרת-העל של המחקר היא למידת הרשמים והתגובות שיש בשטח כלפי הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות, במטרה לתרום לשיפור וחיזוק התהליכים שהיא מפעילה; בניית מדד שבאמצעותו יושוו יוזמות על-פי מידת הצלחתן, וייווצר מדרג שישמש לקרן כלי ניהולי. כלי המחקר: שאלונים, ראיונות עם מנהלים ומורים, וניתוח מסמכים. ינותח "מאגר התמיכות" של הקרן ויחושב עבור כל יוזמה "מדד מענק" שיאפשר ביצוע ניתוחים סטטיסטיים בין משתני המחקר.