[dt_sc_three_fourth first]

מבוא ליישוב סכסוכים: סקירת ספרות מקצועית
סקירת ספרות בנושא רדיפת השלום בעידן של תמורות. מובא הרקע התיאורטי לגבי מהותם ושורשיהם של סכסוכים, הסיבות להסלמתם ודגמים מערכתיים
Read more.
מעבר זקנים והסתגלותם למסגרות מוסדיות: סקירת ספרות מקצועית
סקירת הספרות המקצועית מן הארץ והעולם בנושא מעבר זקנים והסתגלותם למסגרות מוסדיות. הסקירה מתייחסת לנושאים הבאים: תהליך קבלת ההחלטה על
Read more.
מוות ושכול במשפחה: סקירת ספרות מקצועית
סקירת הספרות התאורטית והמחקרית העוסקת בנושא המוות והשכול במשפחה. הסקירה דנה בהיבטים השונים הקשורים באובדן ובתהליך ההתאבלות, לרבות ההשלכות הפסיכולוגיות
Read more.
התאבדויות בקרב בני נוער: סקירת ספרות מקצועית
הדוח בוחן את הקשר בין ניסיונות התאבדות להתאבדות ומתאר את המאפיינים הפסיכולוגיים של מתבגרים בעלי נטיות אובדניות. בסיכום נסקרים בקצרה
Read more.
שימוש באלכוהול בקרב תלמידים בישראל: התופעה ודרכי ההתמודדות עמה: סקירת ספרות מקצועית
סקירת הספרות העוסקת בתופעת השימוש באלכוהול אצל תלמידים בישראל ובדרכי ההתמודדות עימה. הסקירה מקיפה את הנושאים הבאים: ידע, עמדות ומגמות
Read more.
למידה, הוראה, חינוך וגודל הכיתה: סקירת ספרות מקצועית
סקירת מחקרים ודוחות העוסקים בקשר שבין גודל כיתה למספר משתנים מרכזיים בחינוך ובהוראה: הישגים לימודיים, התנהגות תלמידים ושביעות רצון מורים,
Read more.
מיומנויות מידע והקנייתן בבית הספר: סקירת ספרות מקצועית
החוברת סוקרת את הספרות בנושא מיומנויות מידע והקנייתן בבית הספר. תחילה מוגדר המושג "מיומנויות מידע" תוך הבחנה בינו לבין המושגים
Read more.
קורס ניסיוני להכשרת מנהלי בתי ספר (דוח מסכם)
פישר, י'
Read more.
הגדרת תפקידים ומסלולי פיתוח של עובדי הוראה
החוברת מציגה הגדרות ומאפייני תפקיד של תשעה בעלי תפקידים מרכזיים במערכת החינוך בישראל: מנהל בית-ספר, סגן מנהל, מורה, מורה לחינוך
Read more.
מיון מועמדים לקורס ניסיוני להכשרת מנהלים 2000/2001: תיאור התהליך ומבנה סדנת המיון (העתק)
פישר, י'
Read more.
[/dt_sc_three_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Search" widget_wpname="woocommerce widget_product_search" widget_wpid="woocommerce_product_search-1" title="חיפוש פרסומים" /]

סל קניות

[dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Cart" widget_wpname="woocommerce widget_shopping_cart" widget_wpid="woocommerce_widget_cart-1" /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_three_fourth first][/dt_sc_three_fourth][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Categories" widget_wpname="woocommerce widget_product_categories" widget_wpid="woocommerce_product_categories-1" /][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Categories" widget_wpname="woocommerce widget_product_categories" widget_wpid="woocommerce_product_categories-1" /][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Categories" widget_wpname="woocommerce widget_product_categories" widget_wpid="woocommerce_product_categories-1" /]