[dt_sc_three_fourth first]

חינוך לדו-קיום בין יהודים לערבים אזרחי מדינת ישראל בבתי-ספר בארץ (דוח מחקר)
רזאל, ק' וכ"ץ, א'
Read more.
אפקטיביות, תרבות ואקלים של בתי ספר
פרידמן, י', הורוביץ, ת' ושליב, ר'
Read more.
ערכים ארגוניים בבית הספר
ערכים הם מושגים או אמונות בדבר דפוסי התנהגות, מטרות או יעדי פעולה, המסייעים לכוון, להעריך או לשפוט התנהגויות, מצבים או
Read more.
ההורים ובית הספר: עמדות ורמת מעורבות; שאלון להורים לדיווח עצמי
החוברת מציגה דיון בנושא מעורבות הורים בעבודת בית-הספר, תוך התייחסות להגדרה מחודשת ועדכנית של המעורבות, לתהליכים הכרוכים בה, לסיבות להיווצרותה
Read more.
סולם להערכת הסתגלות של ילדים בגן ובבית הספר
הצגת מהדורה חדשה של הסולם להערכת הסתגלות הילד. החוברת מציגה עדויות אמפיריות לתוקף ולמהימנות של הכלי וכן דוגמאות לשימוש הנעשה
Read more.
רמת הניהול העצמי של בית-הספר; כלי הערכה
החוברת מציגה שאלונים לאמידת רמת הניהול העצמי של בית-הספר מנקודת מבטם של מורים, הורים ומנהל בית-הספר. השאלונים הם פרי מחקרים
Read more.
תחושת המסוגלות העצמית של המורה: המושג ומדידתו
'מסוגלות עצמית' (self efficacy) היא אמונתם של אנשים לגבי יכולתם לפקח ולשלוט באירועים המשפיעים על סביבתם וחייהם. מטרת עבודה זו
Read more.
המסוגלות העצמית המקצועית של מנהל בית הספר: שאלון לדיווח עצמי למנהל בית הספר
מסוגלות עצמית (self-efficacy), הוא מושג המבטא את שיפוטו של האדם באשר ליכולתו לקיים בהצלחה התנהגויות שיובילוהו לתוצאה רצויה. חשיבותה של
Read more.
שחיקת המורה: המושג ומדידתו
ניתוח המושג 'שחיקת המורה'. בחלק הראשון מתאר המחבר את הרקע לצמיחתו של המושג ומציע סולם למדידת השחיקה. בחלקו השני מתוארים השלבים
Read more.
ההכרה בערך התלמיד ובכבודו: שאלון לדיווח עצמי לתלמיד
הצגת כלי חדש למדידת מתן הכבוד לתלמיד על-ידי המורה, מנקודת ראותו של התלמיד. החוברת מתארת את תהליך פיתוח הכלי ותיקופו,
Read more.
[/dt_sc_three_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Search" widget_wpname="woocommerce widget_product_search" widget_wpid="woocommerce_product_search-1" title="חיפוש פרסומים" /]

סל קניות

[dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Cart" widget_wpname="woocommerce widget_shopping_cart" widget_wpid="woocommerce_widget_cart-1" /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_three_fourth first][/dt_sc_three_fourth][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Categories" widget_wpname="woocommerce widget_product_categories" widget_wpid="woocommerce_product_categories-1" /][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Categories" widget_wpname="woocommerce widget_product_categories" widget_wpid="woocommerce_product_categories-1" /][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Categories" widget_wpname="woocommerce widget_product_categories" widget_wpid="woocommerce_product_categories-1" /]