[dt_sc_three_fourth first]

המעבר לניהול עצמי של בתי ספר בירושלים (דוח מחקר)
פרידמן, י' וברמה, ר'
Read more.
ניהול עצמי: שינוי תרבות הניהול הבית-ספרי – השנה השנייה (דוח מחקר)
פרידמן, י', ברמה, ר' ותורן, ש'
Read more.
בית הספר העל-יסודי העתידי – רעיון והגשמתו
אמיר, א'
Read more.
חרדת מבחן: התופעה וההתמודדות עמה (דוח מחקר)
בנדס-יעקב, א' ופרידמן, י'
Read more.
חשיפה: הדגם הבין-תרבותי לאיתור כישרון חבוי במדעים ובאמנות חזותית
זורמן, ר', גורדון, ר', ארז, א' ויפה, ר'
Read more.
להיות מנהל בית-ספר: הלחץ, השחיקה וההתמודדות (דוח מחקר)
פרידמן, י'
Read more.
ההכשרה לניהול של מנהל/ת בית-הספר (דוח מחקר)
פרידמן, י', מגד, ח' וסדן, ת'
Read more.
התנהגות תלמידים השוחקת את המורה (דוח מחקר)
פרידמן, י'
Read more.
אוטונומיה בחינוך: מסגרות מושגיות ותהליכי ביצוע (מהדורה שנייה מורחבת)
פרידמן, י' (עורך)
Read more.
יש מבחן: בניית מבחני הישגים והערכתם
וגנר, מ'
Read more.
[/dt_sc_three_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Search" widget_wpname="woocommerce widget_product_search" widget_wpid="woocommerce_product_search-1" title="חיפוש פרסומים" /]

סל קניות

[dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Cart" widget_wpname="woocommerce widget_shopping_cart" widget_wpid="woocommerce_widget_cart-1" /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_three_fourth first][/dt_sc_three_fourth][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Categories" widget_wpname="woocommerce widget_product_categories" widget_wpid="woocommerce_product_categories-1" /][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Categories" widget_wpname="woocommerce widget_product_categories" widget_wpid="woocommerce_product_categories-1" /][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Categories" widget_wpname="woocommerce widget_product_categories" widget_wpid="woocommerce_product_categories-1" /]