[dt_sc_three_fourth first]

אפשר גם אחרת – בנות ונשים: הישגים ויעדים
Read more.
לוחצים יד: תלמידים משכיני שלום (המדריך המעשי)
שגיב, י' ובנדס-יעקב, א'
Read more.
מאין ולאן? המכינות האקדם אקדמיות: תיעוד היסטורי-מחקרי ומבט לעתיד
הים-יונס, א'
Read more.
בוגרי בתי הספר התיכוניים של רשת "אורט" (סקר מעקב)
זורמן, ר' והים-יונס, א'
Read more.
מדידה והערכה של תכניות חינוכיות וחברתיות
פרידמן, י'
Read more.
"עוז לתמורה": ממצאי מחקר הערכה, תשס"א-תשס"ג
סיכום ממצאי מחקר הערכה על התכנית 'עוז לתמורה', שמטרתה הייתה לפעול לשינוי ערכי ומבני במערכת החינוך העל-יסודי.
Read more.
תלמידים בני העדה האתיופית בפנימיות של האגודה לקידום החינוך (דוח מחקר)
בנדס-יעקב, א' ופרידמן, י'
Read more.
טיפוח בנות מחוננות בתחומי המדעים
זורמן, ר' וקרונגולד, נ' (עורכות)
Read more.
מורים ותלמידים: יחסים של כבוד הדדי
הספר מתאר את יחסי הגומלין הראויים והרצויים בין המורים לתלמידיהם מנקודת ראותם של המורים ואת מערכת היחסים הזאת מנקודת ראותם
Read more.
המעבר לניהול עצמי של בתי ספר בירושלים (דוח מחקר)
פרידמן, י' וברמה, ר'
Read more.
[/dt_sc_three_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Search" widget_wpname="woocommerce widget_product_search" widget_wpid="woocommerce_product_search-1" title="חיפוש פרסומים" /]

סל קניות

[dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Cart" widget_wpname="woocommerce widget_shopping_cart" widget_wpid="woocommerce_widget_cart-1" /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_three_fourth first][/dt_sc_three_fourth][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Categories" widget_wpname="woocommerce widget_product_categories" widget_wpid="woocommerce_product_categories-1" /][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Categories" widget_wpname="woocommerce widget_product_categories" widget_wpid="woocommerce_product_categories-1" /][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Categories" widget_wpname="woocommerce widget_product_categories" widget_wpid="woocommerce_product_categories-1" /]