[dt_sc_three_fourth first]

עבודת היישוג בשירות לנוער וצעירים במשרד העבודה והרווחה
המחקר נועד לשרטט את תמונת המצב של עבודת היישוג (reaching out) בקרב בני-נוער וצעירים בישראל מנקודת המבט של מרב העוסקים
Read more.
אפשר גם אחרת – בנות ונשים: הישגים ויעדים
Read more.
לוחצים יד: תלמידים משכיני שלום (המדריך המעשי)
שגיב, י' ובנדס-יעקב, א'
Read more.
מאין ולאן? המכינות האקדם אקדמיות: תיעוד היסטורי-מחקרי ומבט לעתיד
הים-יונס, א'
Read more.
בוגרי בתי הספר התיכוניים של רשת "אורט" (סקר מעקב)
זורמן, ר' והים-יונס, א'
Read more.
מדידה והערכה של תכניות חינוכיות וחברתיות
פרידמן, י'
Read more.
"עוז לתמורה": ממצאי מחקר הערכה, תשס"א-תשס"ג
סיכום ממצאי מחקר הערכה על התכנית 'עוז לתמורה', שמטרתה הייתה לפעול לשינוי ערכי ומבני במערכת החינוך העל-יסודי.
Read more.
תלמידים בני העדה האתיופית בפנימיות של האגודה לקידום החינוך (דוח מחקר)
בנדס-יעקב, א' ופרידמן, י'
Read more.
טיפוח בנות מחוננות בתחומי המדעים
זורמן, ר' וקרונגולד, נ' (עורכות)
Read more.
מורים ותלמידים: יחסים של כבוד הדדי
הספר מתאר את יחסי הגומלין הראויים והרצויים בין המורים לתלמידיהם מנקודת ראותם של המורים ואת מערכת היחסים הזאת מנקודת ראותם
Read more.
[/dt_sc_three_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Search" widget_wpname="woocommerce widget_product_search" widget_wpid="woocommerce_product_search-1" title="חיפוש פרסומים" /]

סל קניות

[dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Cart" widget_wpname="woocommerce widget_shopping_cart" widget_wpid="woocommerce_widget_cart-1" /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_three_fourth first][/dt_sc_three_fourth][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Categories" widget_wpname="woocommerce widget_product_categories" widget_wpid="woocommerce_product_categories-1" /][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Categories" widget_wpname="woocommerce widget_product_categories" widget_wpid="woocommerce_product_categories-1" /][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Categories" widget_wpname="woocommerce widget_product_categories" widget_wpid="woocommerce_product_categories-1" /]