ico
מרכז הבחינות
מרכז הבחינות עוסק בכתיבה והפקת בחינות במקצועות העיוניים, וכן בפיתוח ועריכה של מבחני ידע. נוסף על כך, צוות המרכז בונה מבחני מיון והשמה ומבחני הישגים לתלמידים בסמינרים, וכן נותן הנחייה והדרכה בתחום של כתיבה ופיתוח של מבחני הישגים ומחוונים במדידה סטנדרטית ובהערכה חלופית. המרכז גם מספק עיבודים וניתוחים סטטיסטיים המשמשים אנשי חינוך שונים בקידום מטרות פדגוגיות רלוונטיות.

קטגוריות מבחנים

מבחני הישגים
ico
המרכז משתף פעולה עם משרדי הממשלה ועם גופים נוספים בפיתוח, כתיבה והפקה של מבחני הישגים ברמות השונות.

תהליכי מיון לבתי ספר ייחודיים
ico
במכון פותחה מערכת מיון לברירת תלמידים עבור מסגרות ובתי ספר ייחודיים.

מערכת להערכת לימודי תעודה בחינוך
במגזרים מגוונים בחברה הישראלית
ico
המרכז מתמחה בכתיבת מבחני הערכה מותאמים למגזרים השונים במערכת החינוך.